لقمه طلایی واژگان عربی کنکور

– ترجمه واژگان سطر به سطر کتاب‌های دهم، یازدهم و دوازدهم – ترجمه واژگان سطر به سطر کتاب‌های دهم، یازدهم و دوازدهم – ترجمه واژگان سطر به سطر کتاب‌های دهم، یازدهم و دوازدهم
قیمت قبل: 47 تومان
30 تومان
تولید کننده: مهر و ماه

– ترجمه واژگان سطر به سطر کتاب‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

– تجزیه و ترکیب بیشتر واژگان کتاب‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

– تجزیه جملات و اصطلاحات مهم درس‌های عربی متوسطه دوم

– نمودار کلی قواعد سه ساله متوسطه دوم و شیوه تجزیه و ترکیب

– ارائه لغات مترادف، متضاد و جمع‌های مکسر

– واژه‌نامه الفبایی دهم تا دوازدهم

– ارائه نکات مهم قواعد ترجمه و قواعد تجزیه و ترکیب به فراخور نیاز درس‌ها